Zhaxi Guoli 110 kV Substation, Yulong Copper Mine, Jiangda County, Changdu City, Tibet

Zhaxi Guoli 110 kV Substation, Yulong Copper Mine, Jiangda County, Changdu City, Tibet

Zhaxi Guoli 110 kV Substation, Yulong Copper Mine, Jiangda County, Changdu City, Tibet

Our engineer Zhang Xinpan (first from right) participated in the construction project of Zhaxi Guoli 110 kV substation in Yulong Copper Mine, Jiangda County, Changdu City, Tibet.